Haemme ruokamatkailun kehittämiseen hankekoordinaattoria, katso tästä hankekuvaus

Hankekuvaus
Ruokamatkailu elintarvikeviennin edistämisessä (Työpaketti TP 4.)

Vastuuhenkilö ja -taho: rekrytoitava hankekoordinaattori, Lomalaidun ry

Lomalaidun ry on valtakunnallisesti maaseutumatkailua kehittävä yhdistys, jonka jäsenyhteisönä ovat Agrologien Liitto ry, Agronomiliitto ry, Autoliitto ry, Pro Agria Keskusten Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen 4H-liitto ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Lomalaidun ry:llä on toimintansa ja jäsenyhteisöjensä kautta toimiva linkki ja vakiintuneet yhteistyön toimintatavat matkailuyritysten kanssa sekä valtakunnallisessa ja alueellisessa kehittämis- ja projektityössä erityisesti maaseutumatkailun ja ruokamatkailun saralla. Lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä monien muiden matkailun valtakunnallisten sidosryhmien kanssa alan kehittämisessä ja edunvalvonnassa; kansainvälisten matkailumarkkinoiden suuntaan yhteistyössä mm. Visit Finlandin kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä EuroGites – eurooppalaisen maaseutumatkailuorganisaatioiden kattojärjestön kanssa, jonka jäsen Lomalaidun ry on.

Ruokamatkailun ammattimaisen osaajan ja kehittäjän sekä hankeresurssin osoittaminen Lomalaidun ry:lle tuo tälle hankkeelle ja maamme ruokamatkailun edistämiselle osana elintarvikevientiä merkittävää lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Lomalaidun ry:n valtakunnallisen yhteistyöverkoston kautta tehostuu mm. hankkeen ja erityisesti sen työpaketin (TP) 4 viestintä ja toimenpiteiden jalkauttaminen erityisesti matkailukentälle: matkailuyrityksiin ja matkailun edistäjille ja kehittäjille. Lomalaidun ry palkkaa TP 4 kokonaisuuteen ruokamatkailun ammattilaisen 100%:n työpanoksella.

Tausta

Ruokamatkailu on matkailun nopeimmin kasvavia aloja maailmassa. Ruokamatkailua on maassamme kehitetty viime vuosina alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, mutta yhteistyöpotentiaalia esimerkiksi liikenneyhtiöiden, kuten lentoyhtiöiden, ja matkanjärjestäjien kanssa olisi runsaasti nykyistä enemmän käytettävissä. Ruoan ollessa keskeinen osa jokaista matkaa voidaan matkailua hyödyntää myös elintarvikeviennin edistämisessä.

Vaikka selkeässä ruokamatkailutuotteessa ruoka on näkyvässä roolissa tuotteessa ja markkinoinnissa, on ruokanäkyvyyspotentiaalia jokaisessa Suomeen suuntautuvassa matkassa. Ruokamatkailustrategia (Hungry for Finland) edistääkin myös maamme elintarvikevientiä. Esimerkiksi Visit Finlandin tulevien vuosien yhtenä pääpainopisteenä on ruokamatkailu, luonnonmarjat, sienet jne. poimiminen, syöminen, ruuanlaitto sekä nauttiminen. Ruokamatkailua edistämällä voidaan edistää elintarvikkeiden vientiä korostamalla sitä, mikä tekee suomalaisesta ruuasta erityistä.

Maaseudun alkutuotantoyritysten ja matkailuyritysten kannalta kansainväliset markkinat tarjoavat valtavan potentiaalin, johon päästään kiinni yhteistyössä pitkäjänteisellä, päämäärätietoisella ja laadukkaalla kehittämistoiminnalla. Kehittämisen osana voidaan edistää maaseudun ruokamatkailuyritysten tarjontaa ja toimintatapoja sekä potentiaalia valtakunnallisella työkalulla ja panoksella. Tällöin löydetään maaseudulta tuoreita ja trendikkäitä kärkiesimerkkejä sekä kehityskelpoisia, potentiaalisia yrityksiä, kohteita jatapahtumia ruokamatkailun ja elintarvikeviennin aloille ja käytäntöön.

Alueellisen ja teemoittaisen ruokamatkailun kehittämiseen tarvitaan suunnan näyttäjiä, uusia trendejä seuraavia/näyttäviä välittäjätahoja ja ruokamatkailutoimijoita inspiroivia tahoja. Tätä kehitystyötä tukee suomalaisista huippukokeista ja villiruokamestareista muodostunut
yhteinen verkosto. Verkostossa toimii elämysmestareita ruokamatkailun kehittämisessä ja valmennuksessa esimerkiksi matkailuyrittäjille ja ruokamatkailun teematapahtumille. Maaseudun matkailu-, alkutuotanto- ja elintarvikeyritykset voidaan tuotteistaa ja koota myös matkailullisiksi reiteiksi. Tämänkaltaista kehitystyötä on tehty paljon mm. Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ruokamatkailuun liittyvien reittien kokoaminen on myös Visit Finlandin ruokamatkailun edistämisohjelmassa vuosille 2018-2019. Maaseudun matkailun kannalta onkeskeistä panostaa myös ruualla profiloituviin majoituskohteisiin.

Lisäksi suomalaisista huippukokeista ja villiruokamestareista voidaan luoda yhteinen verkosto, jossa on välitettäviä elämysmestareita ruokamatkailun käyttöön.

Tavoitteet

1. Parantaa maaseudun matkailuyritysten ruokamatkailutuotteiden ja -tarjonnan laatua sekä kannattavuutta ja myyntiä. Tavoitteena on myös lisätä ruokaan liittyvien elämysten paketointia ja tarinallistamista sekä ruoan hyödyntämistä matkailutuotteiden ja elintarvikeviennin markkinoinnissa ja myynnissä.

2. Luoda vahva kytkös ja verkostot matkailusta alku- ja lähituottajiin ja elintarvikealaan toimittajina ja verkostojäseninä. Alku-, lähi- ja elintarviketuottajien mukaan ottaminen ja valmentaminen osaltaan myös matkailutoimintaan ja -verkostoihin yhteistyömalleissa.
(Sisältönä mm. matkailijoiden vastaanottaminen yrityksiin katsomaan ja kokeilemaan valmistusta, esimerkiksi leipurien, marjaviljelijöiden, juustontekijöiden ja maanviljelijöiden luokse.)

3. Edistää ruokamatkailuyhteistyötä mm. Lomalaidun ry:n, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n, Visit Finlandin, ELO-säätiön, matkailun alueorganisaatioiden, liikenneyhtiöiden ja matkanjärjestäjien kanssa sekä levittää toimivat yhteistyömallit maaseudun matkailuyritysten ruokamatkailun, alkutuotannon ja elintarvikeviennin yhteistyöhön ja toimintatapoihin.

4. Tavoitteena on myös ohjata, kannustaa ja saada ruokamatkailuun panostavat maaseudun matkailuyritysten kärjet osallistumaan Visit Finlandin tuotekehitystyöpajoihin, saamaan tuotteitaan Visit Finlandin My Stay –digitaaliseen palvelun Hungry for Finland –osioon sekä ruokamatkailun tuotemanuaalin.

5. Jalostaa ja kehittää eteenpäin hankkeen jalkauttamiseen suomalaisista huippukokeista ja villiruokamestareista yhteinen toimiva verkosto, jossa toimii alueellisesti ja teemoittaisesti ruokamatkailun kehittämisen ja valmennuksen elämysmestareita.

Toimenpiteet

Aluksi selvitetään yhteistyössä maaseutumatkailun, ruokamatkailun ja elintarvikeviennin toimijoiden kanssa ruokamatkailun nykytila. Analyysiin kuuluvat esimerkiksi yhteistyön nykytila, toimintamallit kotimaassa- ja ulkomailla, markkinat ja kuluttajat sekä uudet mahdollisuudet.

Nykytila-analyysin pohjalta rakennetaan yhteistyömallia yhteistyössä maaseutumatkailun, ruokamatkailun ja elintarvikeviennin toimijoiden kanssa. Mallissa alkutuotanto-elintarvikkeetruokamatkailu -ketjussa määritetään työn- ja vastuunjako.

Osiossa kootaan maaseudun ruokamatkailutarjonnasta verkosto alan kansainvälisille markkinoille. Työssä huomioidaan Visit Finlandin käytössä olevat kansainvälistymiskriteerit ja Hungry for Finland tuotesuositukset sekä hyödynnetään HELMI-hankkeen (Maa- ja Kotitalousnaisten keskus ry) vastuullisuuskriteerejä.

Visit Finlandin kansainvälisten markkinoiden kohderyhmien ja matkailijaryhmien markkina- /kohdemaa- ja ostokäyttäytymistuntemusta sekä Visit Finlandin ruokamatkailuprojektin mahdollisuuksia hyödynnetään hankkeen toimenpiteissä. Tällaisia ovat maaseudun matkailuyrityksille suunnatun valmennus- ja viestintämateriaalin toteuttaminen, ruokamatkailun workshopit tai ruokamatkailuakatemia sekä yrityssparraus maaseudun matkailuyrityksille. Valmennustyössä ja työpajojen toteutuksessa käytetään mm. Visit Finland Akatemian kouluttajia.

Hanke kokoaa Visit Finlandin myynti- ja markkinointikampanjoihin sopivan verkoston ja toteuttaa osallistumisen ruokamatkailuun painottuvaan kampanjaan ja tapahtumaan. Partneriverkostoon kootaan ja valmennetaan verkosto ja sen kärkituotteet markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin osallistumista varten ja ne viedään osaksi valittuja Visit Finlandin maakohtaisia markkinointikampanjoita ja toimenpiteitä, joissa ruokamatkailu on yhtenä pääteemana yhteisin viestein.

Lisäksi edistetään elintarvike- ja tuottajayhteistyötä esimerkiksi ruokamatkailupainotteisten kiertomatkojen tuotteistamiseksi ulkomaisille matkailijoille/markkina-alueille. Ruokamatkailuteemaa ja elintarvikkeiden vientiä pyritään edistämään löytämällä sopiviayhteistyömalleja mm. liikenneyhtiöiden ja matkanjärjestäjien kanssa.

Suomalaisista huippukokeista ja villiruokamestareista luodaan työpaketin 4.2 kanssa yhteistyössä verkosto, jossa on välitettäviä elämysmestareita ruokamatkailun käyttöön. He voivat toimia korkeatasoisina ruoka-oppaina ja ruokaelämysten luojina ympäri Suomea. He voivat tehdä tapahtumia niin ravintolaissa kuin pellon reunassa, metsässä ja vesillä, maailman puhtaimmista raaka-aineista. Tapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyössä alueiden matkailuyrittäjien kanssa. Mallia on pilotoitu villiruokamestareiden osalta vuosina 2015-2016 nimitettäessä ja monet heistä Elämysmestareiden verkosto voi toteuttaa omilla alueillaan em. tapahtumia, konseptoida osaamista ja markkinoida sitä osana ruokamatkailun toimia.Verkoston luomisessa käytetään ostopalveluina myös ELO-säätiön osaamista.

Indikaattorit

- Ruokamatkailun ja elintarvikkeiden viennin yhteisten toimintamallien käytäntöön vienti ja toimivuus
- Yhteisten verkostotoimenpiteiden määrä, sisältö ja laatu
- Ruokamatkailuyritysten tuote-, laatu- ja markkinaosaamisen lisääntyminen, hanketoimenpiteisiin osallistuneiden yritysten määrä
- Ruokamatkailuyritysten kävijämäärän kasvu
- Suomalaisista huippukokeista ja villiruokamestareista koostuvan elämysmestareiden verkoston kehittyminen ja hyödyntäminen.

Katso lisätiedot hankkeesta www.lomalaidun.fi ja hankekumppaneista - päätoteuttajana MTK ry: https://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2018/fi_FI/ruokavientih...

Lomalaidun ry:lle osoitetut hakemukset 30.9.2018 mennessä osoitteessa www.mtk.fi/rekry

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit (ilman välilyöntejä).